POLITYKA PRYWATNOŚCI STORYTEL

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.
Storytel to cyfrowa usługa subskrypcji przez Internet, zapewniająca użytkownikowi (dalej „Użytkownik”) dostęp do książek audio oraz e-booków na telefonie mobilnym lub na tablecie lub innym urządzeniu („Usługa”), zgodnie z warunkami Umowy użytkownika („Warunki”). Usługa jest zapewniana przez firmę Storytel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-472), ul. Bertolta Brechta 7, spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 608730, NIP: 113- 290-62- 06, REGON: 362739911, (dalej „Storytel” lub „my”). Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia praktyki Storytel dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, takich jak dane osobowe Użytkownika, podczas świadczenia Usługi. Ma na celu poinformowanie Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych i zapewnieniu go, że jego dane osobowe są traktowane z należytym szacunkiem i zgodnie z prawem obowiązującym w czasie świadczenia Usługi, dotyczącym ochrony praw osobowych.
1.2.
Użytkownik zawsze powinien czuć się bezpiecznie dzieląc się swoimi danymi osobowymi ze Storytel. Firma Storytel podjęła techniczne i organizacyjne środki ochronne gwarantujące, że dane osobowe Użytkownika są chronione przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacjom i usunięciem.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1.
Storytel Sweden AB i Storytel sp. z o.o. są administratorem danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika obsługiwanych przez Storytel. Informacje na temat kontaktu z firmą Storytel zawarto w części 12.

3. KIEDY STORYTEL ZBIERA DANE OSOBOWE?

3.1.
Storytel zbiera dane osobowe o Użytkowniku, gdy:
-
Użytkownik tworzy konto w Storytel i korzysta z Usługi,
-
Użytkownik zamawia u Storytel usługę dodatkową lub produkt dodatkowy,
-
Użytkownik rejestruje się jako subskrybent do newsletteru Storytel,
-
Użytkownik zgłasza błędy lub kontaktuje się z działem obsługi klienta Storytel, niezależnie od powodu,
-
Użytkownik łączy Usługę ze swoim kontem Facebook lub podobną usługą innego podmiotu zewnętrznego, który w sposób niezależny zarządza danymi osobowymi,
-
Użytkownik wypełnia ankietę, taką jak kwestionariusz zadowolenia klienta lub ankieta marketingowa lub odpowiada na wiadomość od Storytel
-
Są one w inny sposób niezbędne w celu wykonywania umowy użytkownika.
3.2.
Ponadto firma Storytel zbiera informacje przez ciasteczka swoje lub podmiotów zewnętrznych oraz przez podobne technologie śledzące, mogące rejestrować działania i wybory Użytkownika, np. podczas korzystania z Usługi lub odwiedzania naszej witryny. Bardziej szczegółowe informacje o tym, jak Storytel używa ciasteczek podano w polityce ciasteczek Storytel.

4. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA STORYTEL?

4.1.
Gdy Użytkownik tworzy konto w Storytel lub kontaktuje się z działem obsługi klienta, Storytel zbiera jego dane osobowe. Podstawowe dane użytkownika, które Storytel gromadzi, obejmują imię i nazwisko Użytkownika i/lub jego nazwę użytkownika, adres e-mail i/lub jego numer telefonu oraz szczegółowe dane płatnicze użytkownika. Storytel może również zbierać dane dotyczące daty urodzenia Użytkownika, jego płci oraz dodatkowe dane kontaktowe, takie jak adres Użytkownika. Storytel może również zbierać dane osobowe dostarczane przez Użytkownika o członkach jego rodziny (również imiona i nazwiska członków rodziny Użytkownika, ich daty urodzin oraz zainteresowania). Gdy Użytkownik korzysta z Usługi, dodatkowych usług lub produktów firmy Storytel oraz gdy odwiedza witrynę Storytel, firma Storytel może również zbierać dane dotyczące użytkownictwa, wyświetlania oraz dane techniczne, takie jak adres IP Użytkownika. Jeżeli podczas rejestracji jako klient Storytel, Użytkownik zarejestruje się jako użytkownik wymagający faktur, Storytel może również zbierać i przetwarzać niektóre informacje dostarczone przez Użytkownika dostawcy usług płatniczych Storytel, aby przeprowadzić fakturowanie.
4.2.
Gdy Użytkownik zdecyduje się połączyć Usługę z kontem Facebook lub podobną usługą podmiotu zewnętrznego, posiadającego dane osobowe, firma Storytel może zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazane firmie Facebook lub innemu podmiotowi zewnętrznemu w ramach zgody na udostępnienie ich firmie Storytel.
4.3.
Co więcej, Storytel może również zbierać i przetwarzać informacje dostarczone przez Użytkownika na forach publicznych na witrynie Storytel, stronach Storytel na platformach podmiotów zewnętrznych, na przykład na stronach społecznościowych, lub podczas łączenia profilu na stronie lub platformie podmiotu zewnętrznego z kontem osobistym Użytkownika.
4.4.
Storytel może również zbierać i przetwarzać określone informacje związane z metodą płatności wybraną przez Użytkownika. Dane osobowe zebrane do tego celu przez Storytel służą do sprawdzania prawa Użytkownika do Usługi oraz do rozpoznania metody płatności wybranej przez Użytkownika. Jednakże, ponieważ Storytel współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, którzy operują niezależnie w systemach oddzielonych od Storytel, pełne dane płatnicze, takie jak kompletne numery kart kredytowych, nie będą przechowywane, ani zbierane przez Storytel.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Storytel będzie przechowywać dane osobowe związane z Użytkownikiem jedynie przez okres niezbędny do ich przetwarzania. Oznacza to, że dane osobowe zebrane i przetworzone w celach marketingowych będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik posiada konto, zostaną usunięte dwanaście (12) miesięcy po zakończeniu jego subskrypcji, chyba że Użytkownik udzieli zgody Storytel na dalsze przetwarzanie tych danych. W celu monitorowania korzystania z kart podarunkowych i Darmowych okresów próbnych, będziemy przechowywać podstawowe informacje dostarczone nam podczas rejestracji (imię, nazwisko i/lub nazwa użytkownika, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz szczegóły dotyczące płatności) przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakończenia subskrypcji, wykorzystania karty podarunkowej lub zakończenia Darmowego okresu próbnego. Ponadto, w tym samym okresie, będziemy przechowywać dane o osobistej bibliotece audio/e-book Użytkownika w Storytel, aby ułatwić powrót. Storytel może przechowywać dane przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu monitorowania interesów prawnych Storytel, na przykład, gdy trwa postępowanie sądowe.

6.
DLACZEGO STORYTEL PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKA

6.1.
Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika z wielu powodów. Przede wszystkim robi to, aby zapewniać, zarządzać i rozwijać Usługę oraz jej funkcje, dopasowywać ją do potrzeb Użytkownika, lepiej zadbać o relacje z Użytkownikiem oraz spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i inne wymagania ustawowe. Dane osobowe Użytkownika mogą również stanowić podstawę analizy rynku i klientów, badań rynkowych, statystyki, monitorowania biznesu oraz rozwoju biznesu i metodologii firmy Storytel. Może to np. obejmować przetwarzanie danych osobowych w celu tworzenia grup odbiorców na platformach podmiotów trzecich.
6.2.
Ponadto, Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby dostarczać lepsze i bardziej dopasowane oferty oraz usługi. Dane osobowe mogą, na przykład, być przetwarzane, łączone, dzielone i analizowane, aby za pomocą marketingu ukierunkowanego dostarczyć informacje, oferty lub rekomendacje o towarach i usługach Storytel oraz jego parterów, które są dopasowane do preferencji, zachowania, potrzeb lub stylu życia Użytkownika. Storytel może również analizować i łączyć informacje o Użytkowniku, do których Storytel ma dostęp za pomocą Usługi z wizyt on-line Użytkownika oraz z innych rejestrów (np. Facebook lub inni dostawcy usług społecznościowych), do celów określonych w tym rozdziale.
6.3.
Ponadto, Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby zapobiec, wykryć i zbadać potencjalne zakazane lub nielegalne aktywności, takie jak oszustwo, oraz aby egzekwować stosowanie się do naszych warunków użytkowania (np. określając, czy Użytkownikowi przysługuje prawo do Darmowego okresu próbnego lub do innej oferty lub kampanii marketingowej).

7.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

7.1.
Większość danych osobowych Użytkownika jest przetwarzana przez Storytel, ponieważ są niezbędne do wykonania Warunków, np. aby Storytel mogło świadczyć i zarządzać Usługą oraz jej funkcjami. Przykładem może być sytuacja, gdy Storytel przetwarza, między innymi, dane kontaktowe Użytkownika, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz informacje od dostawcy usług płatniczych.
7.2.
Niektóre dane osobowe przetwarzane przez Storytel są przetwarzane na podstawie wyważenia interesów, np. interes Storytel przetwarzania danych jest większy od wpływu i ryzyka, jakie to przetwarzanie może mieć na integralności Użytkownika. Ma to miejsce w sytuacji, gdy Storytel przetwarza dane Użytkownika w celach marketingowych oraz gdy przechowujemy dane o bibliotece audio/e-book Użytkownika Storytel po zakończeniu subskrypcji.
7.3.
Ponadto niektóre dane są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika. Dzieje się tak w przypadku przetwarzania danych, do których Storytel uzyskuje dostęp za pośrednictwem konta Facebook Użytkownika oraz w przypadku marketingu towarów i usług partnerów Storytel.
7.4.
Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik może ją wyrazić w każdej chwili, może ją też w dowolnej chwili cofnąć, w całości lub częściowo. Gdy Użytkownik zdecyduje się wycofać zgodę, a przetwarzanie Storytel jej wymaga, zostanie ono przeprowadzone zgodnie z ostatnią wyrażoną zgodą.

8.BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych Użytkownika są dla nas ważne. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją. Okazjonalnie sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa, aby ocenić potrzebę wdrożenia dodatkowych środków lub wykonania technicznych usprawnień do procedur już istniejących. Należy pamiętać o tym, że mimo naszych najlepszych starań, trudno o nieprzenikalne zabezpieczenia, dlatego też prosimy o niezwłoczne informowanie nas w przypadku jakiejkolwiek podejrzanej aktywności w Usłudze.

9.KTO OTRZYMUJE DANE STORYTEL?

9.1.
Storytel może ujawnić dane osobowe Użytkownika podmiotom stowarzyszonym, partnerom handlowym oraz innym podmiotom zewnętrznym w celu wykonania Umowy z Użytkownikiem lub wykonania umów z dostawcami i partnerami Storytel.
9.2.
Storytel może również ujawniać dane osobowe firmom, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu, na przykład dostawcom systemów IT, firmom świadczącym obsługę klienta oraz podmiotom stowarzyszonym. Gdy dane osobowe są ujawniane firmom przetwarzającym dane w imieniu Storytel, zawieramy z nimi w umowę o przetwarzaniu danych, która gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.
9.3.
Dane osobowe mogą również zostać ujawniane w razie potrzeby, aby spełnić ustawowe wymogi władz lub agencji, aby zabezpieczyć interesy prawne Storytel lub wykryć, zapobiec lub zwrócić uwagę na oszustwo lub inne problemy bezpieczeństwa lub techniczne.
9.4.
Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przeniesione lub przechowywane w państwie poza UE/EOG. Gdy dane osobowe Użytkownika zostaną przeniesione lub będą przechowywane poza UE/EOG, podjęte zostaną specjalne środki bezpieczeństwa, między innymi zagwarantujemy, że takie przeniesienie odbędzie się zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, na przykład poprzez zawarcie umów o transferze danych, które zawierają standardowe klauzule modelu UE dotyczące przekazywania danych, przyjęte przez Komisję UE i które są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

10.ŁĄCZA DO WITRYN ZEWNĘTRZNYCH

Informacje dostarczone przez Storytel mogą zawierać łącza do witryn obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne lub będących ich własnością. Storytel nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych na tych witrynach. Storytel zachęca użytkownika do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, dostępnymi na tych witrynach.

11.ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Ta polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianie. Gdy Storytel wykona znaczne zmiany w polityce prywatności, Użytkownik zostanie o tym poinformowany e- mailem lub w Usłudze zanim zmiany wejdą w życie. Polityka prywatności będzie również publikowana na witrynie Storytel. Gdy którakolwiek ze zmian będzie wymagać zgody Użytkownika, Storytel uzyska taką zgodę.

12.
PRAWO DO WNIOSKU O INFORMACJE I KOREKTY

12.1.
Użytkownik ma prawo do uzyskania darmowych informacji o, między innymi, swoich danych osobowych, które Storytel przetwarza oraz o celu ich przetwarzania przez Storytel (tak zwany wypis danych). Każda taka prośba o wypis danych musi być złożona pisemnie i podpisana przez Użytkownika.
12.2.
Ponadto, Użytkownik ma prawo do korekty, zanonimizowania lub usunięcia danych, które są niedokładne, wprowadzające w błąd lub niepełne. Użytkownik ma prawo poprosić Storytel o ograniczenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu. Co więcej, Użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych, co oznacza, że ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych przetwarzanych w formie uporządkowanej, powszechnie używanej i możliwej do odczytu komputerowego.
12.3.
Należy zauważyć, że z niektórych z wyżej wymienionych praw można skorzystać wyłącznie w określonych sytuacjach, np. w przypadku prawa do przenoszenia danych, które jest stosowane wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się na zasadzie umowy lub zgody oraz gdy przetwarzanie jest automatyczne. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz w przypadku, gdy Użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw lub chce dowiedzieć się o nich więcej, zachęcamy do skontaktowania się z nami jedną z poniższych metod.

Adres e-mail: privacy@storytel.com
Adres: Do rąk: Storytel.pl - Dział wsparcia, ul. Brechta 7, 03-772 Warszawa

12.4.
Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Storytel przetwarzało jego dane osobowe w celu wykonywania marketingu bezpośredniego, można o tym napisać do Storytel. W każdym newsletterze Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zrezygnowania z otrzymywania kolejnych newsletterów.
12.5.
Ponadto, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do należnego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem do ochrony danych osobowych.

__________________

Data ostatniego sprawdzenia: 1 marca 2018 r.
Storytel sp. z o.o.