Korzystamy z plików cookies, aby dostarczyć Ci najlepszych informacji oraz reklam bazując na Twoich zainteresowaniach. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

OK

REGULAMIN

Poniżej przedstawiamy warunki regulaminu, których użytkownicy zgadzają się przestrzegać w przypadku korzystania z konkretnych usług lub w razie zarejestrowania się w ramach dowolnego abonamentu Storytel. Usługi wymienione w niniejszym regulaminie wprowadzane są na rynek przez Storytel i realizowane przez Storytel Sp. z o.o.

USŁUGI STORYTEL
- Korzystanie z usług Storytel rozpoczyna się w momencie, gdy użytkownik rozpoczyna słuchanie audibooków, czytanie e-booków lub w dowolny inny sposób rozpoczyna korzystanie z usług udostępnionych przez Storytel. Usługi Storytel dostępne są wyłącznie do prywatnego użytku.
- Użytkownicy posiadający nieograniczony (Unlimited) abonament w Storytel mają dostęp do audiobooków i e-booków Storytel przez cały okres, podczas którego abonament jest aktywny.

CENY I PŁATNOŚCI
- Opłata za abonament wybrany przez użytkownika pobierana jest z góry i jednorazowo za dany okres do momentu, kiedy użytkownik podejmie decyzję o zakończeniu abonamentu. W przypadku opłat pobieranych raz w miesiącu abonament opłacany jest każdego 30. dnia miesiąca.
- Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Płatności można dokonać kartą kredytową/kartą płatniczą lub korzystając z innej metody płatności dostępnej w Storytel.
- Usługi Storytel można zamówić na stronie Storytel lub na stronie kampanii promującej.
- Cena nie obejmuje opłat z tytułu transmisji danych, które pobierać może od klienta operator sieci komórkowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy klientem a takim operatorem.
- Klienci T-Mobile po zarejestrowaniu na podstronie www.storytel.pl/tmobile oraz płacąc poprzez "zapłać z T-Mobile" otrzymują pierwsze 30 dni za darmo.

WYCOFANIE SIĘ Z UMOWY
- Storytel daje klientom możliwość wycofania się z umowy na podstawie przepisów prawa dotyczących umów zawieranych na odległość. Z umowy wycofać się można w ciągu 14 dni od daty rejestracji zakupu korzystania z usługi Storytel.
- Uznaje się, że prawo do wycofania się z umowy zostaje utracone w momencie, gdy klient rozpoczyna słuchanie/czytanie w ramach usług świadczonych przez Storytel. Zawsze istnieje możliwość wysłuchania próbki przed dokonaniem zakupu.
- Jeśli klient żałuje dokonanego zakupu usługi, wówczas podczas okresu, w którym może wycofać się z umowy, powinien skontaktować się ze Storytel, korzystając z formularza dostępnego na Storytel.XX lub przesyłając wiadomość z aktualnego adresu e-mail.
- Jeśli od klienta pobrano nieprawidłową opłatę, kwota ta zostanie mu zwrócona w ciągu 30 dni.

CZŁONKOSTWO I ABONAMENT
- Członkostwo dostępne jest wyłącznie dla osób zamieszkałych w Polsce.
- Członkostwo uzyskać można, rejestrując się na stronie internetowej Storytel lub w na stronie określonej akcji promocyjnej.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, czy adres e-mail, ktory podał przy rejestracji jest poprawny i aktywny.
- Wiadomości e-mail, które Storytel wysyła na taki adres, powinny zostać dostarczane użytkownikowi w ciągu trzech dni od momentu wysłania.
- Storytel zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych – lecz nie przed rozpoczęciem okresu członkostwa – powiązać członkostwo z innym numerem telefonu komórkowego lub innym adresem e-mail, po otrzymaniu pisemnej prośby od właściciela zarejstrowanego adresu e-mail.
- W celu anulowania abonamentu prosimy o zalogowanie się na stronie www.storytel.se, korzystając ze swojego adresu e-mail. Prosimy o przejście do zakładki „My page“ (Moja strona), a następnie „My account“ (Moje konto), po czym wybranie opcji umożliwiającej zakończenie abonamentu. Prosimy o postępowanie zgodnie z poleceniami.
- Rozwiązanie musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przedłużenia abonamentu, w przeciwnym razie zostanie on przedłużony na kolejny okres.
- Rejestrując się w Storytel, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami i przepisami prawa.

PRAWA I ZOBOWIĄZANIA STORYTEL
- Dane osobowe powinny być przetwarzane i przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa.
- Storytel zastrzega sobie prawo do zmiany cen i regulaminu. Zmienione ceny i regulamin powinny być zawsze przesyłane pocztą e-mail użytkownikom, których dotyczą. Zmiany będą obowiązywały podczas kolejnego zakupu lub kolejnej zmiany usług.
- Storytel ma prawo kontaktować się z użytkownikami pocztą tradycyjną, telefonicznie, za pomocą wiadomości SMS, MMS lub e-mail, przedstawiając oferty, akcje promocyjne, zmiany lub przekazując inne informacje dotyczące usług Storytel.
- Storytel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sieci komórkowej, z której korzystają klienci.
- Usługi Storytel są dostępne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Niemniej jednak Storytel nie gwarantuje, że jej usługi nigdy nie będą zawierały błędów lub będą miały charakter ciągły. W razie wystąpienia błędów lub przerw w usługach, serwis Storytel powinnien uzyskać możliwość naprawienia takiej sytuacji i nie będzie miało to charakteru naruszenia umowy. Storytel ma również zawsze prawo – w uzasadnionym zakresie – do zlikwidowania dostępu do usług np. ze względu na modernizację lub serwisowanie.
- Storytel ma prawo dokonać pełnej lub częściowej cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu na osobę trzecią.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
- Użytkownik może słuchać audiobooków, czytać e-booki i korzystać z treści Storytel wyłącznie do użytku prywatnego.
- Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać treści dalej np. poprzez kopiowanie, pożyczanie lub wypożyczanie.
- Użytkownik nie może – w całości ani częściowo – kopiować audiobooków, e- booków ani innych treści Storytel, nawet do użytku prywatnego.
- Użytkownik nie może odtwarzać audiobooków w miejscach publicznych.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność zarejestrowanych danych osobowych i za to, aby jego adres e-mail był aktywny.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmianę adresu e-mail w Storytel, jeśli jego aktywny adres e-mail ulegnie zmianie.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, aby każda recenzja audiobooków lub e-booków na dowolnym forum, które może być powiązane ze Storytel, nie zawierała słów ani wyrażeń o obraźliwym lub niestosownym charakterze.
- Bez pisemnej zgody Storytel użytkownik nie ma prawa dokonać cesji praw ani obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

SIŁA WYŻSZA
- Storytel nie ma obowiązku dokonania zwrotu pieniędzy ani nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności, jeśli może udowodnić, że dany błąd wynika z okoliczności będących poza kontrolą Storytel i serwis nie mógł przewidzieć go w momencie zawarcia umowy, tak samo jak nie mógł go uniknąć ani przezwyciężyć.

NARUSZENIE UMOWY
- Storytel ma prawo rozwiązać abonament i zlikwidować konto użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeśli ma powody, aby sądzić, że użytkownik nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
- W przypadku sporu pomiędzy Storytel a użytkownikiem strony powinny najpierw podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy.
- Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, spór może rozstrzygnąć biuro ds. skarg konsumenckich, jeśli jest do tego upoważnione. W przeciwnym razie spór może rozstrzygnąć sąd.
- Użytkownicy nie mogą podejmować innych środków prawnych wobec Storytel ponad te, które opisano w niniejszym regulaminie, chyba że przepisy obowiązującego prawa wskazują inaczej.

Warszawa, 2016
Storytel Sp. z o.o.