UMOWA UŻYTKOWNIKA

Storytel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-472), ul. Bertolta Brechta 7, spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 608730, NIP: 113-290- 62-06, REGON: 362739911, adres e-mail: support@storytel.pl (dalej określany jako „Storytel” lub „my”) świadczy usługę cyfrowej subskrypcji, poprzez którą Użytkownik może strumieniować lub tymczasowo pobierać książki audio oraz e-booki na swój telefon mobilny lub inne urządzenie mające dostęp do Internetu („Usługa”). Ta umowa użytkownika („Umowa”) oraz jej warunki („Warunki”) dotyczy dostępu użytkownika (dalej zwanego „Użytkownikiem”) do i/lub korzystania z Usługi, w tym rejestracji Użytkownika do którejkolwiek z subskrypcji Storytel, korzystania z usługi lub produktu świadczonego przez Storytel, korzystania z Karty podarunkowej lub Darmowej oferty testowej. Usługi objęte tymi Warunkami są reklamowane jako Storytel i publikowane przez Storytel sp. z o.o.

Aby zawrzeć ze Storytel Umowę na podstawie Warunków i zostać subskrybentem Usługi, Użytkownik musi mieć skończone osiemnaście (18) lat i/lub w inny sposób być upoważnionym do zawierania umów i akceptowania warunków umowy.

Tworząc konto służące do korzystania z Usługi lub zaznaczając pole wyboru, gdy występuje, Użytkownik zgadza się i akceptuje Warunki. Tworząc wyżej wymienione konto i zaznaczając pole wyboru, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przetwarzanie przez Storytel danych osobowych Użytkownika zgodnie z polityką prywatności Storytel. Zgoda na Warunki stanowi wymóg uzyskania dostępu do i korzystania z Usługi. Warunki korzystania opisują warunki, na mocy których dostępna jest Usługa i zastępują wszelkie wcześniejsze warunki.

Warunki uzupełniające mogą dotyczyć niektórych części Usługi, takich jak zasady danego konkursu, usługi dodane lub inne aktywności, oraz warunków, które mogą towarzyszyć określonej zawartości, produktom lub oprogramowaniu dostępnemu w Usłudze. Gdy wymagane są warunki uzupełniające, zostaną ujawnione Użytkownikowi w związku z określonymi aktywnościami lub produktami. Wszelkie dodatkowe warunki dostarczone przez Storytel stanowią uzupełnienie tych Warunków, a w przypadku konfliktu, wiodą prym nad tymi Warunkami.

Akceptując Warunki, Użytkownik zgadza się i akceptuje fakt, że Storytel może zakończyć umowę lub zawiesić Użytkownikowi dostęp do Usługi w każdej chwili i bez uprzedzenia, gdy ten nie będzie przestrzegać zapisów tej Umowy.

1. USŁUGA

1.1
Korzystanie z Usługi może obejmować słuchanie książek audio, czytanie e-booków oraz korzystanie z innej zawartości lub produktów udostępnianych przez Storytel. Z Usługi można korzystać wyłącznie na użytek prywatny.
1.2.
Korzystać z Usługi mogą wyłącznie rezydenci UE/EOG. Zawartość oferowana w ramach Usługi może różnić się w zależności od regionu, w którym Usługa jest oferowana. Informacje dotyczące zawartości dostępnej w regionie Użytkownika podano na stronie www.storytel.pl.
1.3.
Do korzystania z Usługi niezbędny jest podłączony do Internetu telefon, tablet lub komputer lub jedna z platform partnerów usługi Storytel, na którym zainstalowana jest aplikacja Storytel. Aby uzyskać pełną i aktualną listę wymagań technicznych dotyczących korzystania z Usługi oraz pełną listę partnerów usługi Storytel, prosimy o odwiedzenie witryny Storytel (www.storytel.pl).
1.4.
Storytel zachowuje prawo do okazjonalnego modyfikowania wymagań technicznych w celu korzystania z Usługi oraz zmiany, dodawania lub usuwania partnerów usługi. Storytel dołoży wszelkich starań, aby powiadamiać Użytkownika e-mailem o wszelkich zmianach, które ograniczają możliwości techniczne Użytkownika najpóźniej na trzydzieści (30) dni przed wejściem w życie takiej zmiany. Jednakże Storytel zachowuje prawo, aby dowolnej chwili dodać lub usunąć partnera usługi bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika.
1.5.
Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi, w tym ze wszystkich jej funkcji, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz prawem właściwym, przepisami i regulacjami lub innymi ograniczeniami w zakresie korzystania z Usługi lub zawartymi w niej treściami.

2. DARMOWY OKRES PRÓBNY

2.1.
Subskrypcja użytkownika może rozpocząć się wraz z darmowym okresem próbnym („Darmowy okres próbny”) Usługi. Darmowy okres próbny trwa czternaście (14) dni lub tyle, ile określono podczas rejestracji Użytkownika. Jego celem jest umożliwienie Użytkownikom wypróbowania Usługi za darmo, zanim ten podejmie decyzję o zobowiązaniu się do miesięcznej subskrypcji.
2.2.
Gdy Użytkownik rejestruje się do darmowego okresu próbnego, zostaje automatycznie przełączony do planu miesięcznej subskrypcji na koniec okresu próbnego, chyba że Użytkownik sam zrezygnuje z subskrypcji Usługi przed ostatnim dniem darmowego okresu próbnego. W takim przypadku nie zostanie obciążony finansowo, a jego subskrypcja zostanie anulowana.
2.3.
Celem Storytel jest przedstawienie Użytkownikowi raz oferty okresu próbnego. Dlatego też Użytkownik, który już aktywował darmowy okres próbny nie będzie miał możliwości skorzystania z dodatkowych darmowych okresów próbnych przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty wygaśnięcia darmowego okresu próbnego. Storytel zastrzega sobie prawo do oceny uprawnień do otrzymania darmowego okresu próbnego. Storytel może ograniczyć takie prawo, aby zapobiec jego nadużyciu i/lub naruszeniu Warunków umowy. Storytel zachowuje prawo do odrzucenia lub zakończenia darmowego okresu próbnego, gdy stwierdzi, że Użytkownikowi ono nie przysługuje. Użytkownik nie może łączyć oferty darmowego okresu próbnego z innymi ofertami.

3.CENY I PŁATNOŚĆ

3.1.
Storytel współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, na rzecz których będą dokonywane wszystkie płatności.
3.2.
Subskrypcje są opłacane miesięcznie z góry do momentu, gdy Użytkownik zdecyduje się zakończyć swoją subskrypcję. W przypadku płatności miesięcznych, Użytkownik będzie obciążany co trzydzieści (30) dni, począwszy od daty aktywacji subskrypcji przez Użytkownika lub gdy subskrypcja rozpoczyna się od darmowego okresu próbnego, od daty jego wygaśnięcia, chyba że Użytkownik zakończył ją przed rozpoczęciem tego okresu. W niektórych przypadkach data obciążenia Użytkownika ulegnie zmianie, na przykład, gdy nie można potwierdzić daty ważności na karcie konta Użytkownika.
3.3.
Ceny znajdują się na witrynie Storytel. Wszystkie przedstawione ceny zawierają podatek od wartości dodanej (VAT). Płatność jest uiszczana kartą kredytową/debetową lub inną metodą, o której Storytel poinformuje Użytkownika. Ceny mogą się różnić w zależności od wybranej metody płatności. Gdy ceny będą się różnić, Storytel powiadomi o tym na swojej witrynie w ramach ogólnych informacji o cenach.
3.4.
Ceny nie obejmują kosztów transferu danych ani opłat, których może wymagać dostawca usług internetowych lub telekomunikacyjnych na podstawie umowy Użytkownika z danym dostawcą.
3.5.
W przypadku braku zapłaty, Storytel zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usługi. Użytkownik może ponownie uzyskać dostęp do Usługi, kontaktując się ze Storytel za pomocą www.storytel.pl lub wysyłając Storytel wiadomość e-mail z adresu, z którego zarejestrowano konto Użytkownika.

4.KARTY PODARUNKOWE

Gdy Użytkownik rejestruje się Kartą podarunkową Storytel, zgadza się na i akceptuje te same warunki, co płacący subskrybent Usługi, pomniejszone o zawarte w tym dokumencie postanowienia dotyczące płatności. Będąc Użytkownikiem korzystającym z Karty podarunkowej Storytel, Użytkownik otrzyma pełny dostęp do Usługi na całkowity okres ważności Karty podarunkowej. Po wygaśnięciu Karty podarunkowej, Usługa zostanie automatycznie wyłączona, chyba że Użytkownik zarejestruje się jako płacący subskrybent. Jednakże, gdy Użytkownik aktywuje Kartę podarunkową Storytel będąc już subskrybentem Usługi, Storytel czasowo zawiesi wymóg płatności za Usługę do momentu wygaśnięcia Karty podarunkowej. Po tym okresie Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do konta klienta płacącego za Usługę, wznowiony zostanie również plan płatności miesięcznej.

5.ANULACJA

5.1.
Gdy Użytkownik rejestruje się w Usłudze, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Okres odstąpienia od umowy zawartej na odległość rozpoczyna się z dniem rejestracji w Usłudze, dniem pierwszej płatności za Usługę lub gdy Użytkownik zarejestrował się na darmowy okres próbny, z datą pierwszego skorzystania przez niego z Usługi, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
5.2.
Gdy Użytkownik zacznie słuchać/czytać książkę audio/e-book lub skorzysta z Usługi w jakikolwiek inny sposób, zrzeka się prawa do anulacji zakupu Usługi na mocy praw wspomnianych w rozdziale 5.1 powyżej. W takiej sytuacji zakończenie świadczenia Usługi podlega rozdziałowi 9 poniżej.
5.3.
Gdy Użytkownik chce anulować Usługę podczas okresu możliwości odstąpienia od umowy, zalecamy, aby powiadomić nas o tym za pomocą formularza na stronie www.storytel.pl lub formularzem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, znajdującym się na stronie https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl i wysłać go z adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika lub w inny sposób, aby powiadomić Storytel o tym, że Użytkownik chce anulować zakup w okresie odstąpienia od umowy.
5.4.
Gdy użytkownik zostanie obciążony w sposób nieprawidłowy, kwota zostanie zwrócona w ciągu trzydziestu (30) dni.

6.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Usługa jest świadczona Użytkownikowi w celach osobistych, niekomercyjnych i jest przeznaczona wyłącznie do celów rozrywkowych, informacyjnych i innych podobnych. Usługa jest naszą własnością chronioną prawem autorskim lub własnością chronioną prawem autorskim naszych licencjodawców lub licencjobiorców, a wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, opakowania i inne prawa własności intelektualnej w Usłudze lub w treściach dostępnych w ramach Usługi są własnością firmy Storytel lub naszych licencjodawców lub licencjobiorców lub firm stowarzyszonych. Z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie zgadzamy się na piśmie, żaden element Usługi ani jej zawartość nie mogą być używane lub wykorzystywane w inny sposób niż jako część Usługi oferowanej Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków. Użytkownik może być właścicielem platform fizycznych, na które dostarczane są elementy Usługi, ale zachowujemy pełne prawo własności Usługi oraz wszystkie prawa własności intelektualnej z niego wynikające. Nie przekazujemy Użytkownikowi praw ani tytułu własności do Usługi, ani nie przekazujemy Użytkownikowi żadnych praw, ani tytułu własności do żadnej części zawartości udostępnionej w ramach Usługi. Nic z rzeczy dostarczanych przez markę posiadaną lub licencjonowaną przez Storytel nie powinno być interpretowane jako udzielanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania dowolnego znaku towarowego wyświetlanego w ramach Usługi dla Użytkownika.

7.ZAWARTOŚĆ I LICENCJA OPROGRAMOWANIA

7.1.
Usługa jest skonfigurowana w sposób umożliwiający używanie oprogramowania Usługi, jej zawartości, pozycji wirtualnych lub innych materiałów należących do nas lub licencjonowanych przez nas. Niniejszym udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzekazywalnej licencji na dostęp i korzystanie z oprogramowania Usługi, jego zawartości, pozycji wirtualnych lub innych materiałów wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny.
7.2.
Jako Użytkownik Usługi, Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie odtwarzać, nie powielać, nie modyfikować, nie tworzyć prac pochodnych, nie wyświetlać, nie publikować, nie dystrybuować, nie rozpowszechniać, nie nadawać, nie przesyłać, nie sprzedawać, nie wynajmować, nie leasingować, nie pożyczać, nie sublicencjonować, ani nie wpuszczać do obiegu lub w inny sposób wykorzystywać w dowolnym celu (komercyjnym lub innym) żadnych materiałów ani ich części, ani całości Usługi podmiotom zewnętrznym (między innymi wyświetlać i dystrybuować materiały za pomocą witryn podmiotów zewnętrznych) bez uzyskania wcześniej wyraźnej zgody pisemnej Storytel lub za wyjątkiem sytuacji wyraźnie dopuszczalnych prawem właściwym.
7.3.
Użytkownik Usługi zgadza się powstrzymać od: (1) redystrybucji, obchodzenia lub wyłączania systemów zabezpieczenia zawartości lub technologii zarządzania prawami cyfrowymi używanymi w Usłudze; (2) dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego, demontażu lub w inny sposób redukowania Usługi; (3) usuwania wszelkich identyfikacji, praw autorskich lub innych informacji o własności; oraz (4) prób uzyskania dostępu lub używania Usługi w sposób bezprawny lub nieupoważniony lub w sposób sugerujący powiązanie z naszymi produktami, usługami lub markami. Użytkownik Usługi, oprogramowania Usługi lub jej zawartości oświadcza i gwarantuje, że jego dostęp oraz korzystanie z Usługi wraz z zawartością będą zgodne z Warunkami oraz wyżej wymienionymi wymaganiami.

8.ZAWARTOŚĆ I ODNOŚNIKI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

8.1.
Występowanie zewnętrznych hiperłączy lub innych elementów generowanych przez podmioty zewnętrzne, dostępnych w Usłudze, na naszej witrynie oraz na forach świadczonych przez Storytel w i poza Storytel nie stanowi wsparcia ze strony Storytel lub firm stowarzyszonych dla opinii lub poglądów wyrażanych przez podmioty zewnętrzne na lub poza ich witrynami/platformami mediów społecznościowych. Storytel nie weryfikuje, nie wspiera ani nie bierze odpowiedzialności za poprawność, aktualność, kompletność lub jakość treści znajdujących się na stronach podmiotów zewnętrznych. Co więcej, Storytel nie odpowiada za jakość lub dostarczenie produktów lub usług oferowanych, dostępnych, uzyskanych przez lub reklamowany na stronach/platformach mediów społecznościowych tych podmiotów zewnętrznych. Storytel nie bierze na siebie odpowiedzialności za zawartość witryny/platformy społecznościowej podmiotu zewnętrznego. Storytel w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialne za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od tego, czy powstały w wyniku niedbalstwa, naruszenia umowy, szkalowania, naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, spowodowane wystawieniem, rozpowszechnianiem lub wykorzystywaniem jakichkolwiek informacji lub treści zawartych w witrynach internetowych z hiperłączami / platformach społecznościowych podmiotów zewnętrznych.
8.2.
Usługa może integrować, być integrowana do lub być dostarczana w związku z usługami i zawartością podmiotów zewnętrznych. Storytel nie kontroluje usług ani zawartości tych podmiotów zewnętrznych. Należy uważnie zapoznać się z wszelkimi umowami lub warunkami użytkowania i polityką prywatności przedstawionymi Użytkownikowi, dotyczącymi usług lub zawartości podmiotów zewnętrznych.
8.3.
Użytkownika, który uzyskuje dostęp do Usługi siecią komórkową, obowiązują stawki za wysyłanie wiadomości do sieci lub operatora sieci komórkowej, koszty transmisji danych i inne opłaty.

9.CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIE

9.1.
O ile Użytkownik nie zakończy subskrypcji Usługi, będzie ona odnawiana co miesiąc na czas nieokreślony lub dopóki Storytel będzie świadczyć Usługę. Jednakże Użytkownik może w każdej chwili zakończyć usługę. Aby zakończyć Usługę przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca subskrypcji, Użytkownik musi zakończyć Usługę nie później niż na dzień przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu, w przeciwnym wypadku subskrypcja będzie obowiązywać przez kolejny miesiąc i zostanie naliczona stosowna opłata.
9.2.
Aby zrezygnować z subskrypcji, należy odwiedzić stronę www.storytel.pl i zalogować się. Należy kliknąć na „Zaloguj się” i „Moje konto”, wybrać opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” i postępować zgodnie z instrukcjami. Użytkownik może również zrezygnować z Usługi, kontaktując się ze Storytel w inny sposób.
9.3.
Ponadto, Storytel zachowuje pełne prawo do zakończenia lub ograniczenia Użytkownikowi korzystania z Usługi, gdy ten złamie niniejsze Warunki lub w inny sposób będzie zaangażowany (lub podejrzewany o zaangażowanie) w nielegalne lub nieuczciwe korzystanie z Usługi.

10.PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI STORYTEL

10.1.
Storytel zachowuje prawo do zmiany ceny za Usługę oraz/lub tych Warunków, w całości lub częściowo. Jednakże zmiany będą zawsze komunikowane Użytkownikowi e- mailem, SMS-em lub bezpośrednio w Usłudze nie później niż na trzydzieści (30) dni przed wejściem zmian w życie.
10.2.
W ramach świadczenia Usługi, Storytel może skontaktować się z Użytkownikiem drogą pocztową, telefoniczną, SMS-em, MMS-em, e-mailem lub bezpośrednio w Usłudze, aby przekazać mu informacje związane z funkcjami oraz zawartością Usługi. Storytel może również, o ile Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty, telefonu, SMS-a, MMS-a, poczty elektronicznej lub bezpośrednio w Usłudze w związku z promocjami lub podobnymi działaniami oraz wydarzeniami związanymi z Usługą. Wszelka komunikacja między Storytel i Użytkownikiem odbywa się zgodnie z polityką prywatności Storytel.
10.3.
Storytel nie odpowiada za wszelkie zakłócenia sieci komórkowej lub usług dostawców Internetu.
10.4.
Usługa jest dostępna przez całą dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Jednakże Storytel nie gwarantuje, że Usługa będzie zawsze wolna od błędów i przerw. Gdy dojdzie do awarii lub zakłóceń wpływających na Usługę, Storytel będzie miało możliwość naprawy bez naruszenia kontraktu, m.in. tych Warunków. Storytel ma również prawo, w uzasadnionych granicach, zamknąć Usługę, na przykład na czas przeprowadzania aktualizacji i konserwacji.
10.5.
Storytel ma prawo, pełne lub częściowe, do przeniesienia praw i zobowiązań na podmioty zewnętrzne na mocy niniejszych Warunków. Storytel ma również prawo zaangażować podwykonawców do wykonania zobowiązań wynikających z Warunków. Każda zmiana, wpływająca na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, będzie obsługiwana zgodnie z polityką prywatności Storytel.

11.PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA

11.1.
Użytkownik może słuchać książek audio, czytać e-booki i korzystać z zawartości Usługi wyłącznie do celów prywatnych. Konto Użytkownika (wraz ze szczegółowymi danymi logowania) jest osobiste i nie może być dzielone z innymi osobami.
11.2.
Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać książek audio, e-booków oraz innej zawartości świadczonej w Usłudze, np. kopiując, pożyczając lub wynajmując takie materiały.
11.3.
Użytkownik zgadza się nie obchodzić, ani nie próbować obejść ograniczeń technicznych mających na celu zapobieżenie kopiowaniu zawartości Usługi oraz nie kopiować, w całości lub częściowo, książek audio, e-booków lub innej zawartości w Usłudze, nawet do użytku prywatnego.
11.4.
Użytkownik nie może odtwarzać książek audio dla publiczności lub w miejscu publicznym.
11.5.
Gdy Użytkownik znajduje się poza siecią przez okres trzydziestu (30) dni i ma w aplikacji tymczasowo pobraną zawartość, Storytel może wymagać od niego przejścia w tryb on-line, aby upewnić się, że Użytkownik dalej posiada aktywną subskrypcję Usługi oraz aby zaktualizować zawartość w Usłudze. Gdy Użytkownik odmówi, Storytel ma prawo zawiesić dalsze korzystanie z Usługi do momentu, gdy Użytkownik potwierdzi, że posiada w Storytel aktywne konto. Gdy takie konto nie zostanie potwierdzone, Storytel ma prawo podtrzymać zawieszenie Usługi lub zamknąć konto tego Użytkownika.
11.6.
Użytkownik gwarantuje, że informacje dostarczone podczas rejestracji są prawdziwe oraz że wszelkie dane osobowe dostarczone Storytel, takie jak adres e-mail Użytkownika, są prawidłowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za informowanie Storytel o wszelkich zmianach w dostarczonych danych, w szczególności o adresie e- mail Użytkownika. Każdy e-mail wysłany Użytkownikowi przez Storytel na podany przez Użytkownika adres e-mail jest traktowany jako odebrany przez Użytkownika w ciągu trzech (3) dni od wysłania wiadomości.
11.7.
Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie swojego konta i uniemożliwianie innym osobom dostania się do Usługi; nie będzie im ujawniał swojego hasła lub innych danych osobowych związanych z kontem Użytkownika przez okres, w jakim Użytkownik jest subskrybentem Usługi.
11.8.
Opinie Użytkownika we wszystkich recenzjach książek audio i e-booków, które pisze, są wyrażone z szacunkiem dla innych; Użytkownik nie używa słów lub wyrażeń, które mogą być odbierane jako dyskryminujące lub obraźliwe lub budzące sprzeciw na forach związanych ze Storytel. Co więcej, odpowiedzialnością Użytkownika jest zagwarantowanie, że nie umieszcza on, nie używa ani nie udostępnia własności intelektualnej należącej do podmiotu zewnętrznego, ani nie umieszcza, nie używa lub nie udostępnia treści lub komentarzy nielegalnych lub takich, które można uznać za nielegalne, np. treści zniesławiających, materiałów przedstawiających lub sugerujących wykorzystywanie seksualne lub komentarzy on-line zawierających mowę nienawiści.
11.9.
Użytkownik nie może przenieść swoich praw i zobowiązań na mocy tych Warunków, chyba że Użytkownik posiada stosowną pisemną zgodę Storytel.
11.10.
Użytkownik nie może korzystać z Usługi w sposób powodujący lub prawdopodobnie powodujący jakiekolwiek zakłócenie, uszkodzenie lub naruszenie Usługi. Użytkownik rozumie, że to on, a nie Storytel, jest odpowiedzialny za komunikację elektroniczną oraz zawartość wysyłaną do nas ze swojego urządzenia oraz że może korzystać z Usługi, swojego urządzenia oraz naszej witryny i wszelkich forów dostarczanych przez Storytel wewnątrz i poza Usługą wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Co za tym idzie, Użytkownik zgadza się nie korzystać z witryny w sposób nieuczciwy lub w związku z popełnieniem przestępstwa lub w inny sposób niezgodny z prawem lub w celu wysyłania, użycia bądź dalszego użycia materiałów, które do niego nie należą lub są nielegalne, obraźliwe (dotyczy to również materiałów zawierających treści erotyczne lub promujących rasizm, nienawiść lub przemoc fizyczną), zwodnicze, wprowadzające w błąd, niewłaściwe, nieprzyzwoite, napastliwe, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne lub stanowią naruszenie praw autorskich, znaku handlowego, poufności, prywatności lub innych zastrzeżonych informacji lub praw, czy też w inny sposób są nieuczciwe wobec podmiotów zewnętrznych.
11.11.
W przypadku, gdy Usługa lub jej część są nieprawidłowe lub wadliwe, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Storytel formularzem kontaktowym na stronie www.storytel.pl lub wysyłając wiadomość z adresu e-mail przydzielonego do konta, lub w inny sposób, aby poinformować nas o nieprawidłowości lub zgłosić zażalenie.
11.12.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa zawiera treści nieodpowiednie lub niewłaściwe dla osób niepełnoletnich. Dlatego też Użytkownik niniejszym zgadza się, aby osoby niepełnoletnie miały dostęp do Usługi wyłącznie pod nadzorem Użytkownika.

12.SPRAWY RÓŻNE

12.1.
Usługa jest świadczona Użytkownikowi wyłącznie do użytku niekomercyjnego – dla rozrywki, informacji oraz w innych celach podobnych, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz prawem obowiązującym w Polsce. Storytel nie składa oświadczeń mówiących o tym, że Usługa lub treść dostępna w Usłudze będą dostępne w innym kraju.
12.2.
Storytel nie ma odpowiedzialności odszkodowawczej ani innej, gdy może wykazać, że błąd jest spowodowany okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Storytel, a których Storytel nie było w stanie przewidzieć w momencie zawarcia umowy oraz których skutków nie można było w uzasadniony sposób uniknąć lub przezwyciężyć.
12.3.
Storytel ma prawo tymczasowo zawiesić lub zakończyć kontrakt z Użytkownikiem (np. Usługę) ze skutkiem natychmiastowym, gdy istnieją podejrzenia, że Użytkownik naruszył Warunki lub obowiązujące prawo, przepisy i regulacje lub dodatkowo, gdy Użytkownik korzysta z Usługi w sposób mogący narazić na szkody Storytel lub podmiot zewnętrzny.
12.4.
Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Jednak niniejsze Warunki nie ograniczają żadnych praw ochrony konsumenta, do których Użytkownik może być uprawniony na mocy prawa obowiązującego w kraju zamieszkania Użytkownika, jeśli są one inne niż wymienione powyżej.
12.5.
W przypadku powstania sporu między Storytel i Użytkownikiem, strony w pierwszej kolejności spróbują rozwiązać go na mocy porozumienia. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór można zgłosić do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4 (00-074). W przeciwnym razie spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Storytel sp. z o.o.
12.6.
Ponadto, Komisja Europejska posiada witrynę poświęconą rozwiązywaniu sporów on- line, dedykowaną pomocy konsumentom i handlowcom w rozstrzyganiu sporów poza sądem. Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12.7.
Jeżeli Użytkownik jest niezadowolony z Usługi, treści znajdujących się na niej lub z tych Warunków, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie uzyskiwania dostępu do niej lub korzystania z Usługi.
12.7.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Usługi lub gdy Użytkownik potrzebuje pomocy z którąkolwiek z funkcji lub z kontem, prosimy o kontakt: support@storytel.pl

Data ostatniego sprawdzenia: 10 kwietnia 2018 r.

Storytel sp. z o.o.